Thì Hiện Tại Đơn (Simple Present Tense) Và Cách Nhận Biết

Cách nhận biết và sử dụng thì hiện tại đơn (Simple Present Tense) trong tiếng Anh. Đây là ngữ pháp căn bản đầu tiên mà bất cứ người học tiếng Anh nào cũng đều phải “nằm lòng” trước khi học những mảng kiến thức mở rộng và chuyên sâu hơn.

Trong bài viết này, chúng ta cần nắm rõ công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn (Simple Present Tense). Bên cạnh đó, những ví dụ phân tích cụ thể và bài tập rèn luyện nâng cao sẽ giúp các bạn càng nắm chắc hơn về thì hiện tại đơn này. Vậy chúng ta cùng bắt vào bài học ngay nhé!

Thì Hiện Tại Đơn (Simple Present Tense) Và Cách Nhận Biết

1. Công thức thì hiện tại đơn (Simple Present Tense)

Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ thường

 • Khẳng định:S + V_S/ES + O
 • Phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O
 • Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ Tobe

 • Khẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj
 • Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj
 • Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

 • I am a student.
 • She is not beautiful.
 • Are you a student?

2. Cách sử dụng thì hiện tại đơn (Simple Present Tense)

– Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East and sets in the West.)

– Diễn tả 1 thói quen, một hành động thường xảy ra ở hiện tại. (E.g:I get up early every morning.)

– Nói lên khả năng của một người (E.g : He plays tennis very well.)

3. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn:

Trong câu có xuất hiện từ sau: every (every day, every week, every month, …)

Các trạng từ tần suất xuất hiện trong thì hiện tại đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Ví dụ:

 • I use the Internet just about every day.
 • I always miss you.

Lưu Ý:

Khi chia động từ ở thì này, đối với ngôi thứ nhất (I), thứ hai (you) và thứ 3 số nhiều (they) thì động từ không phải chia, sử dụng động từ nguyên thể không có “to” như ở ví dụ nêu trên. Đối với ngôi thứ 3 số ít (he, she, it), phải chia động từ bằng cách thêm đuôi có “s/es” tùy từng trường hợp. Ví dụ: He walks. / She watches TV …

Cách thêm s/es sau động từ:

– Thêm s vào đằng sau hầu hết các động từ: want – wants; work – works;…

– Thêm es vào các động từ kết thúc bằng ch, sh, s, ss, x, z, o: miss – misses; wash – washes; fix – fixes; teach – teaches; go – goes …

– Bỏ y và thêm ies vào sau các động từ kết thúc bởi một phụ âm + y:

study – studies; fly – flies; try – tries …

MỞ RỘNG:

Cách phát âm phụ âm cuối “-s” (áp dụng cho tất cả các từ, thuộc các từ loại khác nhau)

* Chú ý: cách phát âm phụ âm cuối này phải dựa vào phiên âm quốc tế (international transcription) chứ không dựa vào cách viết (spelling).

– /s/: Khi từ có âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/ 

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

– /iz/: Khi từ có âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

– /z/: Khi từ có âm cuối là các phụ âm còn lại hoặc nguyên âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *